Stadgar

§ 1

Stiftelsens namn är K.V. Lindholms stiftelse för värme- och sanitetsteknisk forskning. Dess hemort är Helsingfors stad.

§ 2

Stiftelsens ändamål är att understöda och främja forskningsarbete inom värme- och sanitetsteknikens område i Finland. För detta ändamål utdelar stiftelsen stipendier och forskningsunderstöd åt personer, vilka efter avlagd högskoleexamen bedriva specialstudier eller forskning inom angivna fack eller på annat sätt främja ovannämnd forskning.

§ 3

Stiftelsens tillgångar utgörs av:

a) åt stiftelsen vid dess grundande av undertecknad donerade fem (5) miljoner finska mark.

b) annan egendom som stiftelsen genom gåva, testamente eller annat lagligt fång erhåller, samt

c) den avkastning av stiftelsens egendom, som i enlighet med styrelsens beslut tillföres kapitalet.

Stiftelsen äger rätt att anskaffa och äga fastighet.

§ 4

Den årliga avkastningen av stiftelsekapitalet bör enligt styrelsens prövning användas för ovan i 2 § avsedda ändamål. Dock kan avkastningen eller del av densamma ifall särskilda skäl därtill föreligger efter styrelsens beslut reserveras att utdelas senare eller läggas till kapitalet.

Stiftelsens medel böra förvaltas på ett betryggande och värdebevarande sätt varjämte en skälig ränteavkastning bör eftersträvas.

Stiftelsen tillhöriga värdepapper böra förvaras i bank eller annan säker penninginrättning.

 

§ 5

Stiftelsens angelägenheter och förvaltning omhänderhas enligt lag och dessa stadgar av en styrelse bestående av fyra personer. Undertecknad K.V. Lindholm förbehåller mig under min livstid en plats i styrelsen samt rätt att utse de trenne övriga ledamöterna av densamma. Härefter kompletterar styrelsen sig själv.

Styrelsen utser inom sig ordförande och viceordförande.

Styrelsen äger rätt att inom eller utom sig utse ombudsman för stiftelsen.

Styrelsen är beslutför ifall ordförande eller viceordförande och minst två ledamöter är närvarande.

§ 6

Kallelse till styrelsemöte sker skriftligen minst en vecka före mötet.

§ 7

Stiftelsens bokslut uppgöres per kalenderår och bör avslutas senast den 31 mars.

Räkenskaperna granskas av tvenne revisorer, vilka för tre år i sänder utses, en av Värme- och Sanitetstekniska Föreningen i Finland r.f. samt en av Suomen LVI-liitto, SuLVI ry.

Bokslutet, revisorernas berättelse, styrelsens verksamhetsberättelse samt utdrag ur styrelseprotokollet angående fastställelsen av bokslutet skall inom maj månad sändas till Patent- och registerstyrelsen.

Revisorernas berättelse bör innehålla utlåtande om granskningen av hela förvaltningen och räkenskaperna samt om stiftelsens angelägenheter omhänderhafts enligt dessa stadgar.

§ 8

Styrelsen sammanträder till årsmöte under april månad varvid behandlas följande frågor: stiftelsens årsberättelse och bokslut för föregående kalenderår, revisorernas berättelse angående dessa, redogörelse för stiftelsens verksamhet, bokslutets fastställande, fördelningen av ovan i 2§ angivna anslag samt andra föreliggande frågor.

I övrigt sammanträder styrelsen vid behov och i varje fall såframt någon medlem så önskar. Kallelse till sammanträde sker minst tre dagar tidigare av ordföranden.

Samtliga beslut i styrelsen fattas genom öppen omröstning och är vid lika röstetal, i fråga om val lotten, och annars ordförandens röst avgörande.

§ 9

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och viceordförande var för sig med ombudsmannens kontrasignering.

§ 10

Styrelsens medlemmar erhålla ett mötesarvode utgörande det belopp som medlemmar av statskommittéer uppbära.

§ 11

För ändring av dessa stadgar erfodras, att ändringsförslaget behandlas vid minst tvenne efter varandra följande styrelsemöten och att vid vartdera sammanträdet minst tre av styrelsemedlemmarna röstat för detsamma.

§ 12

I övrigt skall gällande lag om stiftelser följas.