Hoppa till innehåll

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter

K.V. Lindholms stiftelse för värme- och sanitetsteknisk forskning

Katarina Fellman

Viksbågen 5 E

00014 Helsingfors Universitet

kvlindholm@kvlindholm.fi

Registrets namn

Registrets namn är K.V. Lindholms stiftelsens register.

Registrets ändamål och den lagliga grunden

Registrets ändamål är att möjliggöra behandling av stipendieansökningar, dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för registret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Registrets informationsinnehåll 

Som utgångspunkt innehåller registret följande personuppgifter om alla registrerade personer:

  • personens grunduppgifter och kontaktuppgifter: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • personens uppgifter i anslutning till företag eller annan organisation samt personens ställning eller befattning i ifrågavarande företag eller organisation

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse.  Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utanför organisationen.

Överföring av uppgifter till utanför EU eller EES

Personuppgifter i registret överförs inte till länder utanför EU eller EES

Principer för skydd av registret

För åtkomst av personuppgifter krävs användarnamn och lösenord som beviljas separat till styrelsemedlemmarna. Den registeransvarige har avgränsat användarrättigheterna och -befogenheterna till informationssystem och andra lagringsplattformar så att endast personer som är nödvändiga för lagenlig behandling av uppgifterna kan se och behandla dem.

Styrelsen har förbundit sig att följa tystnadsplikten och hemlighålla de uppgifter de får i samband med behandlingen av personuppgifterna.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras bara så länge och i den omfattning som det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller överensstämmande ändamålen som personuppgifterna har samlats in för.

Personuppgifter som lagras i registret kommer att raderas när det inte längre finns någon rättslig grund för behandlingen.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål

Personer som finns upptagna i registret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Användning av cookies

Vår webbplats använder så kallade cookies. De är små filer med konfigurationsinställningar som hjälper oss att göra våra webbsidor användarvänligare, effektivare och säkrare. I syfte att kontinuerligt optimera funktionerna och maximera användarvänligheten, använder vi webbanalystjänsten Google Analytics. De uppgifter som används i detta syfte är uteslutande icke-personliga. Om du inte vill att vi ska få tillgång till ovanstående information med cookies, så är det möjligt att inaktivera cookiefunktionen i webbläsaren.