Hoppa till innehåll

Stadgar för K.V. Lindholms stiftelse för värme- och sanitetsteknisk forskning 

§1

Stiftelsens namn är K.V. Lindholms stiftelse för värme- och sanitetsteknisk forskning. Dess hemort är Helsingfors stad. 

§2

Stiftelsens ändamål är att understöda och främja forskningsarbete inom VVS -teknikens område i Finland. För detta ändamål utdelar stiftelsen stipendier och forksningsunderstöd åt personer, vilka efter avlagd högskoleexamen bedriver specialstudier eller forskning inom angivna fack eller på annat sätt främja ovannämnd forskning. 

§3 

Stiftelsens tillgångar utgörs av: 

a)  åt stiftelsen vid dess grundande av K.V. Lindholm donerade fem (5) miljoner finska mark. 


b)  annan egendom som stiftelsen genom gåva, testamente eller annat lagligt fång erhåller, samt 


c)  den avkastning av stiftelsens egendom, som i enlighet med styrelsens beslut tillföres kapitalet. 


Stiftelsen äger rätt att anskaffa och äga fastighet. 

§4 

Den årliga avkastningen av stiftelsekapitalet bör enligt styrelsens prövning användas för ovan i 2 § avsedda ändamål. Dock kan avkastningen eller del av densamma ifall särskilda skäl därtill föreligger efter styrelsens beslut reserveras att utdelas senare eller läggas till kapitalet. 

Stiftelsens medel böra förvaltas på ett betryggande och värdebevarande sätt varjämte en skälig ränteavkastning bör eftersträvas. 

Stiftelsen tillhöriga värdepapper böra förvaras i bank eller annan säker penninginrättning. 

§5 

Stiftelsens angelägenheter och förvaltning omhänderhas enligt lag och dessa stadgar av en styrelse bestående av fyra personer. Styrelsen kompletterar sig själv. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och viceordförande.
Styrelsen äger rätt att inom eller utom sig utse  en verkställande direktör för stiftelsen. 

Styrelsen är beslutför när över hälften av medlemmarna är närvarande. 

§6

Kallelse till styrelsemöte sker minst en vecka före mötet. 

§7

Stiftelsens bokslut uppgöres per kalenderår och bör avslutas senast den 31 mars. 

Styrelsen skall välja en revisor samt en reviorssuppleant för att förrätta revision för en räkenskapsperiod. Mandattiden  för stiftelsens revisor kan i en följd uppgå till högst sju år. Revisorn kan efter maximitiden på nytt delta i revision av stiftelsen tidigast fyra år efter det att revisionsuppdraget upphörde. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, tillämpas detta inte på sammasnlutningen utan endast på den huvudansvariga revisorn.

Bokslutet, revisorns berättelse, styrelsens verksamhetsberättelse samt utdrag ur styrelseprotokollet angående fastställelsen av bokslutet skall inom maj månad sändas till Patent- och registerstyrelsen.

Revisorns berättelse bör innehålla utlåtande om granskningen av hela förvaltningen och räkenskaperna samt om stiftelsens angelägenheter omhänderhafts enligt dessa stadgar.

§8 

Styrelsen sammanträder till årsmöte under april månad varvid behandlas följande frågor: stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående kalenderår, revisorns berättelse angående dessa, bokslutets fastställande samt andra föreliggande frågor. 

I övrigt sammanträder styrelsen när tillräcklig mängd ärenden finns på agendan, eller om någon styrelsemedlem så önskar.

Samtliga beslut i styrelsen fattas genom öppen omröstning och ifall röstetal blir lika vid val, är det ordförandens röst som avgör.  

§9

Styrelsen får ge någon av sina ledamöter, verkställande direktören eller någon annan namngiven person rätt att företräda stiftelsen.

§ 10 

Stiftelsens kan ha en verkställande direktör och en viceverkställande direktör. 

§ 11

För ändring av dessa stadgar erfodras, att ändringsförslaget behandlas vid minst två  efter varandra följande styrelsemöten och att vid vartdera sammanträdet minst tre av styrelsemedlemmarna röstat för detsamma.

§12

Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses skall stiftelsens tillgångar användas för främjandet av ett ändamål som hänför sig till stiftlesens verksamhet.

§ 13

 I övrigt skall gällande lag om stiftelser följas.